Yazım Kuralları

1. Yansıtma dergisi; projektif testler, psikanalitik psikopatoloji ve klinik psikoloji alanlarında yazılara yer veren bilimsel bir yayındır. İçeriğinde klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, tezlerin tanıtımı türünden yazıla­ra yer verilir. Yansıtma dergisi altı ayda bir olmak üzere yılda iki kere yayımlanır.
2. Yazıların dili Türkçe’dir. Yazılar kolay anlaşılır olmalı, mümkün olduğunca yabancı sözcüklerin Türkçe kar­şılıkları kullanılmalı, alışılmamış sözcüklerin yabancı dildeki karşılıkları ilk kullanımlarında parantez içinde verilmelidir.
3. Gönderilen yazıların başka bir dergide yayımlan­mış ya da yayına kabul edilmemiş
olması gerekir. Daha önce kongre ya da bilimsel toplantılarda bildi­rilmiş ve özeti
yayımlanmış çalışmalar kabul edilir.

a. Yazılar A-4 kağıda çift aralıklı olarak bilgisayarla yazılmalı ve kağıdın iki tarafında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazıların uzunluğu, şekil ve tablolar dahil 20 sayfayı geçmemelidir ve APA yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. 10-12 font karakter büyüklüğü seçilmeli ve Times New Roman ya da benzer bir format kullanılmalıdır.
b. Yazının en az bir örneği yazar(lar)ca saklanmalı, bir örneği e-mail olarak mail@rorschachturk.org adresinden dergimize gönderilmelidir.
c. Yazı metninin bütün yazarlarca okunup onaylandığını, yayın hakkının Yansıtma Dergisi’ne devredildiğini ve yazışma adresini içeren bir belge bütün yazarlarca imzalan­malı ve faks veya posta yoluyla tarafımıza gönderilmelidir.
d. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

4. Araştırma yazıları aşağıdaki sıraya uyularak hazırlanmalıdır.
Kapak sayfası: Yazı başlığı (Türkçe-İngilizce), yazarların adı, unvanları, çalıştıkları kurum.
Özetler sayfası: Özetler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde olmalı, 250 kelimeyi geçmemeli yazının Türkçe ve İngilizce başlıklarını taşı­malı; Özetlerin sonuna mutlaka 2-5 anahtar sözcük konmalıdır. Türkçe anah­tar sözcükler, İngilizce anahtar sözcüğün tam karşılığı ol­malıdır.
Ana metin: “Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Te­şekkür (gerekli görülmüşse), Kaynaklar, Tablolar (her tablo başlık ve dip notlarıyla ayrı sayfada ol­malıdır), resim alt yazıları ” bölümlerini içermelidir.
Tablolar: Microsoft Word’de “Tablo Ekle” bölümünü seçtiği­nizde açılan tablo şekliyle yapılmalı (en basit haliyle), tablo­ların biçimlerinde karışık düzenlemelere gidilmemelidir.
Kaynaklar: Yayına ilişkin seçilmiş; kitap, makale veya diğer kaynaklardan meydana gelmiş bir listedir. Kaynaklar; atıf yapıldığı yerde parantez içine alınarak gösteril­melidir. Kullanılan kaynakların tümü metin sonunda alfabetik bir lis­te halinde ve APA formatında sunulmalıdır. Kaynaklar bölümünde, kaynaklar numaralandırılmadan yazar soyadlarına göre alfabetik sırada düzenlenmelidir.
Yazar adını tarih, kaynağın başlığı, dergi adı, cilt, sayı ve sayfa numarası izler. Kaynaklar bölümünde her bir kaynak için, ilk satırdan sonraki satırlar içerden başlamalıdır.
Aynı yazarın birden fazla yayını söz konusu ise kronolojik olarak sıralanmalıdır.
Aynı yazara ait ve aynı yılda yayımlanmış birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, yıldan sonra a, b, c… gibi harfler kullanılır.

Kaynakların doğru yazılış biçimlerine örnekler:
Dergide Makale:
Metin içindeki göndermede:
(Yazar, Yıl)
(Berndt, 2002)
Kaynakçada:
Yazar, A. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, Cilt(Sayı), sayfa numaraları.
Örnekler:
Berndt, T. J. (2002) “Friendship quality and social development”, Current Directions in Psychological Science, 7 (5), 7-10.

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994) “Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis”. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993) “There’s more to selfesteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem”, Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Altı Yazardan Çok İse:
Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001) “Writing labs and the Hollywood connection”. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.

Kitap:
Kaynakçada:
Yazar, A. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Basımevi.

Kitap içinden bir bölüm:
Yazar, A., ve Yazar, B. (Basım yılı). “Bölüm veya makale adı”. A. Editör ve B. Editör (Ed), Kitabın adı içinde (bölümün sayfa numaraları). Basım Yeri: Basımevi.
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991) APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.
Helfer, M. E., Keme, R. S., & Drugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.
Tez:
Yoshida, Y. (2001) Essays in urban transportation (Doctoral dissertation, Boston College, 2001) Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.
Düşgör, P. B. (2007) Anoreksiya Nervoza’da Babalık İşlevinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi,Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
Konferansta Konuşma, Bildiri:
Schnase, J.L., & Cunnius, E.L. (Eds.) (1995) Proceedings from CSCL ’95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Elektronik Kaynak:
Bernstein, M. (2002) 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved May 2, 2006, from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

GUIDE FOR AUTHORS
1. The Journal of Projection is a journal publishing papers in the fields of projective tests, psychoanalytical psychopathology and clinical psychology. It includes the papers like clinical studies, literature reviews, case studies, abstracts, the presentation of brandnew papers and thesis The journal is published two times in a year.
2. The papers should be written in Turkish and English. They must be written in a way easy to understand.
3. The papers that are sent to Projection should not be sent to other journals as well, or accepted for publication elsewhere. The published abstracts or presentations in the congresses are accepted.

a. Your essay should be typed, double-spaced on standard-sized paper (8.5″ x 11″) with 1″ margins on all sides. The submitted papers should not exceed 20 pages. You should use 10-12 pt. Times New Roman font or a similar font in APA format.
b. One copy of the paper should be kept by the author(s) and one copy should be sent to our journal by e-mail to mail@rorschachturk.org.
c. A cover letter accepting that the publication rights are transferred to the Journal of Projection should be signed by all the authors and sent to our journal by fax or post.
d. The author(s) are responsible of the presented material.

4. The research papers should follow the rules below:
Title Page: The heading of the paper (in Turkish and English), the names of the author(s), their affiliations.
Abstract Page: The abstracts should be written in both Turkish and in English, including the headings. At the end of the abstract there must be 2-5 keywords.
Main Body: It should include the introduction, method, findings, discussion and if needed acknowledgement.
Tables: They should be made by Microsoft Word in a simple form.
References: It is a list including the books, papers and other resources used in the paper.
The references should be written in paranthesis in the paper. All the references must be shown in the bibliography at the end in an alphabetical order in APA style.

 

The examples of bibliography:
1. The paper in a journal:
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.
Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There’s more to selfesteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

More than six authors:
Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.

2. Book:
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.
Helfer, M. E., Keme, R. S., & Drugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.

3. Thesis:
Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doctoral dissertation, Boston College, 2001). Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.
Düşgör, P. B. (2007). Anoreksiya Nervoza’da Babalık İşlevinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi,Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

4. Conference, oral or written presentation:
Schnase, J.L., & Cunnius, E.L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL ’95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

5. Electronical resources:
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make
Websites, 149. Retrieved May 2, 2006, from http://www.alistapart.com/articles/writeliving.

Üyelik hakkında detaylar için

kayit@rorschachturk.org